Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): Voorwaarden en Uitkering in Nederland

De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) is een belangrijk onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in Nederland. Het biedt financiële ondersteuning aan mensen die door ziekte of handicap volledig arbeidsongeschikt zijn geworden en niet meer in staat zijn om te werken. In dit blogartikel bespreken we de voorwaarden waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor de IVA-uitkering.

  1. Arbeidsongeschiktheid: Om in aanmerking te komen voor de IVA, moet een persoon volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dit betekent dat er geen mogelijkheden zijn voor herstel of verbetering van de arbeidsongeschiktheid op de lange termijn. Een medische keuring door het UWV is vereist om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen.

  2. Wachttijd: Er geldt een wachttijd van 104 weken (twee jaar) voordat men in aanmerking komt voor de IVA-uitkering. Gedurende deze periode kan men een uitkering ontvangen op basis van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), indien er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

  3. Geen mogelijkheden tot re-integratie: Een belangrijke voorwaarde voor de IVA is dat er geen reële mogelijkheden zijn voor re-integratie in het arbeidsproces. Het UWV beoordeelt of er onvoldoende perspectief is op het vinden van passend werk in de toekomst, rekening houdend met de beperkingen en mogelijkheden van de persoon.

  4. Aantal verloren arbeidsuren: Om in aanmerking te komen voor de IVA moet men ten minste 80% van de maatmanuren verliezen. De maatmanuren zijn de theoretische arbeidsuren die een gezonde persoon met vergelijkbare opleiding en ervaring in dezelfde functie zou kunnen werken.

Conclusie: De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) biedt financiële zekerheid aan mensen die door langdurige ziekte of handicap volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn geworden. Het voldoen aan de voorwaarden van volledige arbeidsongeschiktheid, een wachttijd van twee jaar, geen reële mogelijkheden tot re-integratie en het verliezen van ten minste 80% van de maatmanuren zijn essentieel om in aanmerking te komen voor de IVA-uitkering. De IVA speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van het inkomen en de levensstandaard van mensen die niet meer kunnen werken, en het biedt hen de nodige ondersteuning om hun leven op een andere manier vorm te geven.